Det mener KSBB

Angreb på ægteskabet

Af pastor Svend Erik Larsen Af Bibelen fremgår det, at Gud skabte mennesket som mand og kvinde, og at han dermed indstiftede ægteskabet som en livsvarig forbindelse mellem én mand og én kvinde. Som bekendt bekræfter Jesus, at det er sådan, det forholder sig. Derfor opfattes det moderne ”ægteskab” mellem to personer af samme køn da også med rette som et angreb på det af Gud indstiftede ægteskab....

læs mere

En tidssvarende trosbekendelse?

Af pastor Svend Erik Larsen Af og til bliver et ønske om en ny og tidssvarende trosbekendelse luftet. Det problematiske her er, at det ikke kun drejer sig om en sproglig a´jourføring. Nej , - det er sandelig indholdet, man ønsker ændret eller a´jourført! Indholdet strider nemlig – i det mindste delvis – imod det, man mener, er sund fornuft. Derfor kan man ikke tage den nuværende formulering...

læs mere

Problematisk trosholdning

Af pastor Svend Erik Larsen Det kan næppe komme bag på ret mange, at rigtig mange medlemmer af folkekirken har bevæget sig langt væk fra traditionelle, kristne trosopfattelser. Bibelen og kirkens bekendelsesgrundlag tages ganske enkelt ikke alvorligt. De har overhovedet ingen absolut autoritet. Den afgørende autoritet trosmæssigt er alene den opfattelse, den enkelte person selv har dannet sig....

læs mere

Privatisering af dåben

Af pastor Svend Erik LarsenFornylig læste jeg i en avis, at et mindre landsogn fremover med mellemrum ville afholde dåbsgudstjeneste om lørdagen. Årsagen var ikke, at der var mange dåb eller megen uro i forbindelse med dåb ved søndagens gudstjeneste, og at man derfor var nødsaget til at finde en løsning på dette. Nej, - sagen var derimod den, at dåbsfamilierne ønskede en privat højtidelighed!...

læs mere

Hvordan læse og forstå Bibelen?

Af pastor Svend Erik Larsen Ofte hører vi den påstand, at det er svært at forstå, hvad Bibelen siger. Det er jo en gammel bog, og derfor kan det være svært at få den til at passe til den virkelighed, vi lever i nu. Hvad indholdet angår, må den jo da også være bestemt af den fortid, den blev til i. Derfor kan det, den siger, ikke   uden videre tages for pålydende. Den må tolkes, så den ”passer”...

læs mere

Gudstjenesten – et problem?

Af pastor Svend Erik Larsen Spørgsmålet om, hvordan man får flere til at gå i kirke, drøftes ivrigt, og der er mange og forskellige forslag til, hvad man kan gøre. Den fælles overskrift her er, at gudstjenesten på forskellig måde må tilpasses det, man opfatter som folks virkelighed. Det vil sige, at gudstjenesten  må følge med tiden og altså udvikle sig, både hvad form og indhold angår. Musik og...

læs mere

Ytringsfrihed?

Af pastor Svend Erik Larsen Der er nok ingen, der er i tvivl om, at menings- og ytringsfrihed er noget meget vigtigt! Faktisk er der tale om en grundpille i det moderne demokrati. Skal demokratiet nemlig fungere efter hensigten, er det af stor betydning, at der hele tiden foregår en fri og åben meningsudveksling. Vigtigheden af denne debat kan næppe overvurderes. Den betyder jo – i hvert fald i...

læs mere

Danmarks Radio og den kristne kulturarv

Af pastor Svend Erik Larsen Danmarks Radio er en Public Service medievirksomhed. Dermed menes, at hele offentligheden er målgruppe for en altomfattende stofflade. Det betyder naturligvis, at stofområdet også omfatter programmer om kirke, tro og religion. I den nugældende Public Service kontrakt står der da også, at Danmarks Radio er forpligtet til at formidle den danske kulturarv – herunder den...

læs mere

Var Luther katolsk i sin altergangspraksis?

af professor dr. theol. Regin Prenter(Kronik i Kristeligt Dagblad den 9. januar 1961) Der er forskel på uindviet og indviet Den højkirkelige bevægelse har rejst det spørgsmål, hvad præsten under altergangen bør gøre, hvis han får for lidt eller for meget brød eller vin. De fleste lægfolk tænker næppe over, at der her foreligger en vanskelighed ved vor moderne altergangspraksis. Hvis præsten får...

læs mere

Præstens opgave?

Af pastor Svend Erik Larsen Når man læser de annoncer, som menighedsrådene udformer og offentliggør i forbindelse med besættelse af ledige præsteembeder, kan man blive helt forpustet. Der er næsten ikke ende på de forventninger til en kommende præst, der opregnes. Det helt centrale i præstens tjeneste synes at være aktiviteter af meget forskellig slags. Med betydelig ret kunne man sige, at en...

læs mere