Det mener KSBB

Aldrig er der født så få børn med Downs syndrom – og det er forfærdeligt

Fantastisk – eller forfærdeligtI 2019 blev der født det hidtil laveste antal børn med Downs syndrom. Det viser tal fra Dansk Cytogenetisk Centralregister. Det tal kan se ud som noget fantastisk. Men det er snarere forfærdeligt. For det hænger sammen med, at Danmark i 2004 indførte screening for Down syndrom som fast tilbud til alle gravide. Ad den vej er antallet af børn med Downs syndrom blevet...

læs mere

Udsættelse af dåb er problematisk

Bragt i Kristeligt Dagblad under debat d. 9/6 2020. Er det nødvendigt at gennemføre dåb under ydmyge omstændigheder og med kun få mennesker til stede, bliver gaven ikke mindre af den grund. Coronakrisen har vendt op og ned på mangt og meget. Kirkebygningerne har måttet lukke, og gudstjenester og mange aktiviteter er blevet aflyst.Vielser og begravelser har naturligvis kunnet afholdes. Det samme...

læs mere

Guds skaberværk og -vilje bør holdes i ære

I lyset af Bibelens ord og den lutherske bekendelse fastholdes og æres det som Guds vilje, at mennesket er skabt som mand og kvinde til – under ”de byrder, som Gud for syndens skyld har lagt på menneskelivet” – at leve i et livslangt ægteskab og således blive ”ét kød” med mulighed for at opfylde kaldet til at blive ”frugtbare og talrige og opfylde jorden”. I dette kald er det ikke Guds vilje at...

læs mere

Udtalelse fra Kirkelig Samling – juli 2017

I Anledning af debatten om, hvorvidt præster i folkekirken skal tvinges til at vi homoseksuelle ønsker Kirkelig Samling at udtrykke følgende:  Eftersom Gud har indstiftet ægteskabet som en forbindelse mellem en mand og en kvinde med befalingen ”Bliv frugtbare og talrige”, og eftersom der er en sammenhæng mellem den befaling og at ”Gud velsignede dem”(1.Mosebog 1,27-28), er der ingen baggrund for...

læs mere

Debatten om homoseksualitet

Det drejer sig om selve livets rette udfoldelse i bibelsk forståelse! I første Mosebog, kapitel 1, vers 26 – 28 fortælles, at Gud skabte mennesket i sit billede, som mand og kvinde skabte ham dem, velsignede dem og sagde, at de skulle blive frugtbare og talrige, opfylde jorden og herske over alle de andre skabninger. Forudsætningen for at kunne virkeliggøre Guds befaling om at blive frugtbare og...

læs mere

Det faldende dåbstal

Der har været en del røre om faldende dåbstal. Det har i den forbindelse været nævnt, at en del folkekirkemedlemmer undlader at lade deres børn døbe med den begrundelse, at børnene selv skal vælge, om de vil døbes eller ej. Præster er ikke uden skyld i denne udvikling. Forkynder man "alles frelse", er det nærliggende, at dåben reduceres fra at være en handling, hvor man bliver Guds barn, til...

læs mere

Det almindelige præstedømme – ret forstået

I den aktuelle debat om gudstjenestens form efter arrangementet ”Befri Gudstjenesten” i Aarhus Domkirke dukker et minde op fra et menighedsrådsmøde i Nørhaa/Stenbjerg i Thy, hvor jeg var sognepræst fra 1957 til 1963. Et medlem af rådet sagde ved den lejlighed: ”Det med gudstjenesten og prædikenen har du jo studeret, og det overlader vi tillidsfuldt til dig som dit felt. Det har vi valgt dig til...

læs mere

Bispevalg og bekendelse

Det kunne se ud til, at mange missionsfolk i Viborg stift ved valget af ny biskop har tænkt mere taktisk end på at bekende troen. Det, mener vi, er kortsigtet. Et bispevalg er for vælgerne en bekendelsessituation. Enten bekender man troen - eller også bekender man noget andet. Stemmer man f. eks. på en kandidat, som går ind for vielse af homofile, så bekender man samtidigt, at vielse af homofile...

læs mere

Salmebogen – en brugsbog

Af pastor Svend Erik Larsen At synge sammen har i en del år generelt været et problem. Det er der givetvis flere grunde til, men det hænger sikkert bl.a. sammen med den kendsgerning, at sang for mange er blevet noget, man lytter til –  noget, man overværer. Man er blevet publikum i stedet for selv at deltage aktivt. Derfor skaber sangen ikke fællesskab, som fællessangen gør det! At fællessangen...

læs mere

Dåb og tro

Af pastor Svend Erik LarsenIkke så sjældent hævdes det, at man døbes på menighedens tro. Det er en misforståelse! Det, der sker i forbindelse med en dåb, er derimod, at dåbskandidaten spørges, om man tror, som menigheden gør. Betingelsen for dåb er faktisk et ja dertil. Det er altså i grunden ens egen tro, der spørges efter – og bekendelsen af den, man døbes på. Faktisk blev trosbekendelsen i...

læs mere