Vedtægter

§ 1
Bevægelsens navn er: Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse (Kirkens Ja og Nej).

§ 2
Bevægelsens formål er inden for den evangelisk-lutherske kirke i Danmark at arbejde for en samling af alle, som vedkender sig Bibelen og de tre oldkirkelige bekendelser og den augsburgske bekendelse samt Luthers lille katekismus som rettesnor ved opbyggelsen af kirken som helhed og de enkelte menigheder til at være den gudstjenestefejrende, bekendende og missionerende kirke, som har Jesu forjættelse: “Dødsrigets porte skal ikke få overhånd over min kirke” (Mt. 16,18).

Bevægelsen vedkender sig skriftet “Kirkens Ja og Nej” som bevægelsens vejledende udgangspunkt. Den kalder til at

  1. vedkende sig kirkens Bibel og bekendelse
  2. trofast at deltage i kirkens gudstjenesteliv, samlet om nådemidlerne
  3. efter evne og lejlighed at påtage sig sin del af menighedens hverdagstjeneste.

§ 3
Bevægelsen virker udadtil ved udgivelse af publikationer og ved afholdelse af kurser og stævner.

§ 4
Bevægelsen ledes af en bestyrelse, som alene har det åndelige og juridiske ansvar.

§ 5
Bestyrelsen, som supplerer sig selv, konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Den består af 11, højst 15 medlemmer.

§ 6
Der afholdes et årsmøde, hvor årsberetning og det reviderede regnskab fremlægges. Revision foretages af den af bestyrelsen valgte revisor.

§ 7
Bevægelsen bygger sin økonomi på frivillige gaver. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 8
Bestyrelsen kan alene opløse bevægelsen. I så fald deles eventuelle tiloversværende midler ligeligt mellem evangelisk-lutherske formål efter bestyrelsens beslutning.

§ 9
Vedtægtsændringer og opløsning af bevægelsen træder først i kraft efter forelæggelse for årsmødet.

OM BEVÆGELSENS TILBLIVELSE
Ved påskestævnet 1965 på Nyborg Strand, foranlediget ved udsendelsen af skriftet “Kirkens Ja og Nej” november 1964, blev udgiverne af dette skrift anmodet om at udgøre bevægelsens fortsatte ledelse.

Således vedtaget på årsmødet i Esbjerg den 16. august 1975 og revideret på årsmødet i Esbjerg den 29. september 2007.