Bibeltro og på en dybt akademisk, redelig måde vises Paulus’ budskab til Galaterne

26/03 2022

Den nye bog om Galaterbrevet i Credo Kommentar-serien er en bog, der åbner
op for et 2000 år gammelt skrift. Og gør budskabet aktuelt og relevant for
mennesker i vores dage. Torben Kjær skriver overbevisende, letforståeligt
og samtidigt på et højt akademisk niveau.

For mig personligt har Galaterbrevet haft en stor plads i mit kristenliv, siden jeg
i 1999 oplevede at få fred med Gud. Jeg blev troende som 17 årig, men i de første
2-3 år af mit nye kristenliv havde jeg meget svært ved at hvile i troen på Gud.
Mit hjertes judaister forsøgte at få mig til at betvivle Skriftens klare evangelium.
Der var særligt tre skrifter, som blev afgørende for mig i min kamp for at få fred
med Gud: Rosenius’ ’Vejledning til Fred’, Kingos salme ’Aldrig er jeg uden våde’
og endelig Luthers ’Store Galaterbrevskommentar’.

Luthers kommentar er ret forkyndende af karakter. Det er næsten som om, at man
sidder i kirken i Wittenberg og hører Pastor Luther prædike. Torben Kjærs kom-
mentar oplever jeg som værende noget mere akademisk. Men ikke desto mindre
igeså evangelisk og frisættende. Luthers kontekst var en kamp imod den romerske
ranglære, som på mange måder mindede om galaterbrevets judaister. Kjærs kontekst er vor tids protestantiske kristendom, som også til tider har judaistiske tendenser.

Noget af det, som er med til at give mig en fornyet frimodighed til at holde fast i og prædike den lutherske lære er, at Torben Kjær på en bibeltro og dybt akademisk, redelig måde peger på Paulus oprindelig budskab til Galaterne: a) At det, han siger som apostel, er Guds klare ord. Det er ikke bare Paulus’ ord. Det er Guds ord. b) At mennesket kun gøres retfærdigt af tro alene. Dette står i modsætning til romerkirkens officielle lære – og det er også imod vor tids nye Paulus perspektiv, som både negligerer og protesterer imod forståelsen af retfærdiggørelse af tro alene, samt den bibelske lære om lov og evangelium.

Bogen er bygget op som en klassisk bibelkommentar. Inden den obligatoriske indholdsfortegnelse er der et forord af forlagschefen og derefter går bogen i gang. Først kommer der et forfatterforord, hvor han kommer med nogle af de overvejelser og tilgange han har haft til skriveriet. Indledningen til kommentaren fylder 24 sider. Her introduceres vi for overvejelser omkring forfatterskab, adressater, affatelsestid og sted, genre og formål, struktur og endelig indhold. Særligt indholdsdelen er meget gavnlig for helhedsforståelsen af Galaterbrevet.

På side 42 begynder selve tolkningen. Tolkningen følger naturligvis den struktur, som er beskrevet i indledningen. Selve tolkningsdelen består af en kort indledning til det tekstafsnit, som behandles. Dernæst følger forfatterens egen oversættelse af teksten, siden en inddeling og så selve tolkningen. Til slut er der en sammenfatning af tolkningen til perikopeafsnittet, inden vi går videre til det næste tekstafsnit.

Overordnet set inddeler Torben Kjær Galaterbrevet i seks afsnit, hvor af tre af dem udgør brevets hovedemner. Disse omkranses af forord og indledning i begyndelsen af brevet, og en afslutning til sidst.
Den første hoveddel består af et forsvar for Paulus apostolat og det evangelium, som han har forkyndt for galaterne. Anden hoveddel er en uddybning af selve anledningen til brevet; nemlig, at føre galaterne tilbage til læren om retfærdiggørelse af tro alene. Efter at Paulus havde prædiket for galaterne, og der var opstået flere nye menigheder, kom der nogle falske forkyndere, som prædikede en anden vej til frelse, end det Paulus havde prædiket. Den bestod i at tro på Jesus OG lade sig omskære og binde sig til moseloven og følge dens anvisninger. Disse forkyndere kaldes judaister. De ønskede at føre de kristne tilbage til en uevangelisk, farisæisk udgave af troen. Paulus uddyber retfærdiggørelseslæren ved at lære galaterne at skelne ret imellem lov og evangelium.
Sidste hoveddel handler om, hvordan galaterne skal leve som gode kristne mennesker, med stor omsorg og kærlighed til hinanden. De skal ikke følge kødets lyster, men leve og vandre i Ånden. Da vil de bære Åndens frugter.

Spredt rundt omkring i bogen er der fem ekskurser, hvor forfatteren kommer med en uddybende forklaring til nogle centrale emner i Galaterbrevet. Ekskurserne handler om ’evangelium’, ’Guds ånd, ’afguder og dæmoner’, ’forholdet mellem Guds ånd og adoption/tro’ og ’Kød (sarks) i Galaterbrevet’.

Torben Kjærs Galaterbrevskommentar får min varmeste anbefaling, og den kan med stort udbytte læses sammen med Luthers Store Galaterbrevskommentar, og hvis du gerne vil endnu længere tilbage i kirkens historie, så læs den også gerne sammen med Chrysostomos kommentar til Galaterbrevet. Jeg har med glæde og stort udbytte brugt kommentaren i min forberedelse til en prædikenserie om Galaterbrevet, som jeg har holdt i den kirke, hvor jeg er præst.
Jeg tror, at bogen vil være til stor hjælp for dem, der kæmper med at forstå de mest grundlæggende ting omkring retfærdiggørelse af tro og forståelsen af lov og evangelium. Den vil desuden være til stor gavn og glæde for den bibellæser, som bare vil gå lidt mere i dybden med Guds ord. Og endelig er den et vigtigt redskab at have i præstens og forkynderens værktøjskasse.

Rigtig god læselyst!

CREDO KOMMENTAREN
GALATERBREVET
Torben Kjær
Kolon Forlag 2021
252 sider
249,95,-

af Jón Poulsen,
​cand. theol., præst, Ølgod Valgmenighed